Polityka prywatności


Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

  1.  Administratorem Twoich danych osobowych jest PPHU JORDAN Radosław Godlewski z siedzibą w Biała pod adresem ul. Leonów 1, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, NIP 7321036086, REGON 470894683 (zwaną dalej: Jordan).
  2. Inspektorem ochrony danych w Jordan jest Pan Radosław Godlewski, adres e-mail: [email protected]
  3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) – c) RODO w celu zawarcia przez Ciebie z Jordan umowy o świadczenie usług oferowanych przez Jordan i wykonania zawartej przez Ciebie z Jordan umowy o świadczenie usług oferowanych przez Jordan a także wykonania ciążących na Jordan obowiązków prawnych, wykrywania nadużyć i zapobiegania im, ustalenia i obrony oraz dochodzenia roszczeń, marketingu bezpośredniego, tworzenia zestawień, analiz i statystyk, weryfikacji wiarygodności płatniczej, obsługi reklamacji i zgłoszeń, wsparcia technicznego, rozliczeń finansowych, w tym wystawienia dokumentów księgowych
  4. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa, posiadasz prawo dostępu do treści Swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody.
  5. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzoru w rozumieniu RODO, gdy Uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.
  6. W zakresie niezbędnym do wykonania zawartej przez Ciebie z Jordan umowy o świadczenie usług oferowanych przez Jordan a także w zakresie niezbędnym do podjęcia przez Jordan działań na Twoje żądanie oraz w zakresie niezbędnym do wypełnienia przez Jordan ciążącego na Jordan obowiązku prawnego – przetwarzanie Twoich danych osobowych następuje na podstawie przepisu prawa tj. art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. c) RODO, bez konieczności wyrażenia przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych. W pozostałym zakresie podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne. Natomiast w zakresie w jakim zgoda na przetwarzanie Twoich danych osobowych została wyrażona przez Ciebie wyłącznie w celach marketingowych podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, lecz odmowa wyrażenia zgody lub cofnięcie zgody uniemożliwi Jordan informowanie Ciebie o nowych ofertach i promocjach.
  7. Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane.